تست توضیحات
مدارک قانونی
این سند به صورت تست می باشد
این سند تست می باشد

مدارک پروژه
بازار ثانویه
86 متر ستارخان
تهران، تهران
KHB1001
خرید-نوسازی-فروش
100  m2
مدت کل پروژه 12 ماه
تعداد کل خریدار 8
وضعیت پروژه
پایان پروژه
مشخصات فروش
بازار ثانویه
قیمت برآوردی هر متر
48,000,000 تومان
تاریخ 1399/09/09
قیمت فروش هر متر
49,000,000 تومان
0 متر
5 متر
0 خریدار

متر را خریداری میکنم
مبلغ پرداختی بابت این خرید :
49,000,000 تومان
 • در انتظار شروع
  1399/02/20
 • 1399/02/20
 • درحال تعمیر و بازسازی
  1399/02/21
 • پایان فروش
  1399/02/27
 • عرضه 2 (در حال اجاره)
  1399/02/28
 • خریداری شده
  1399/03/10
 • عرضه 3
  1399/03/11
 • خریداری شده
  1399/03/13
 • عرضه 4
  1399/03/29
 • عرضه 5
  1399/04/10
 • عرضه 5
  1399/05/23
 • خریداری شده
  1399/06/14
 • عرضه 6
  1399/06/14
 • پایان اجاره
  1399/07/14
 • شروع تعمیرات و بازسازی
  1399/08/14
 • پایان تعمیرات
  1399/09/15
 • شروع اجاره
  1399/09/20
 • در حال اجاره است
  1399/10/20
 • پایان پروژه
  1400/02/19