ساختمان الف
تهران، تهران
KHA1009
خرید-اجاره-فروش
200  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
قیمت فروش هر متر
40,000,000 تومان
1 متر
100 متر
1 خریدار
1064 روز تا پایان
ساختمان ب
تهران، تهران
KHA1010
خرید-اجاره-فروش
145  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
قیمت فروش هر متر
45,000,000 تومان
0 متر
145 متر
0 خریدار
7 روز تا پایان
کد ساختمان :
select
86 متر ستارخان
تهران، تهران
KHB1001
خرید-نوسازی-فروش
100  m2
مدت کل پروژه 12 ماه
قیمت برآوردی هر متر
48,000,000 تومان
قیمت فروش هر متر
49,000,000 تومان
0 متر
5 متر
0 خریدار
ساختمان چناران
تهران، تهران
KHA1006
خرید-اجاره-فروش
150  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
مدت مانده 30 ماه
قیمت برآوردی هر متر
102,000,000 تومان
قیمت فروش هر متر
102,000,000 تومان
0 متر
6 متر
0 خریدار
86 متر ستارخان
تهران، تهران
KHB1001
خرید-نوسازی-فروش
100  m2
مدت کل پروژه 12 ماه
قیمت برآوردی هر متر
48,000,000 تومان
قیمت فروش هر متر
2,100 تومان
0 متر
3 متر
0 خریدار
86 متر ستارخان
تهران، تهران
KHB1001
خرید-نوسازی-فروش
100  m2
مدت کل پروژه 12 ماه
برج خورشید
تهران، تهران
KHA1003
خرید-اجاره-فروش
100  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
آپارتمان چناران
تهران، تهران
KHA1004
خرید-اجاره-فروش
700  m2
مدت کل پروژه 60 ماه
برج باران
تهران، تهران
KHA1005
خرید-اجاره-فروش
250  m2
مدت کل پروژه 60 ماه
ساختمان چناران
تهران، تهران
KHA1006
خرید-اجاره-فروش
150  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
مهتاب
تهران، تهران
KHA1007
خرید-اجاره-فروش
200  m2
مدت کل پروژه 36 ماه
ساختمان زنبق-1
تهران، تهران
KHA1008
خرید-اجاره-فروش
120  m2
مدت کل پروژه 36 ماه